Anmäl arbetstagare till stiftelsen

Här anmäler du som är arbetsgivare arbetstagare till Trygghetsstiftelsen. Det är arbetsgivarens uppgift att anmäla in samtliga arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut till Trygghetsstiftelsen.  Alla anställda med tidsbegränsade anställningar som varat i minst två år ska anmälas in

Avtal om omställning gäller för 

- en arbetstagare som delges uppsägning på grund av arbetsbrist från och med den 1 januari 2015.
- en arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut gäller att sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är tidigast den 1 januari 2015.

För att anmäla personer till trygghetsavtalet, skrolla längst ner på sidan.

OBS! du måste bifoga den undertecknade blanketten Underskriftsblankett till Avtal om omställning i anmälan. Blanketten till hittar du till höger.
För mer utförlig information om kvalifikationerna till omställningsavtalet, läs här.

Arbetsbrist

 Här anmäler du en eller flera arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Kvalifikationstiden vid arbetsbrist är minst ett års anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare, detta gäller oavsett anställningsform. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma. Här anmäler du även en arbetstagare som omfattas av 4 kap, 1 §, omlokalisering eller vid frivillig avgång i samband med arbetsbrist, 2 kap, 16 §.
 

Tidsbegränsad anställning som löpt ut

 Här anmäler du en eller flera arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löpt ut.

Kvalifikationstiden är minst två års anställning i följd hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma. Arbetstagare som uppnår minst två, tre eller sex års kvalifikationstid får delvis olika stöd enligt avtalet.
 

Övergångsregler 2015-2016

 Här anmäler du en eller flera arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löpt ut och som omfattas av övergångsreglerna.

OBS! Denna övergångsregel upphör att gälla 1 januari 2017. 
Under 2015 och 2016 gällde övergångsregler för arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löpt ut. Detta under förutsättning att arbetstagaren per den 31 december 2014 varit anställd hos en eller flera statliga arbetsgivare under minst tre av de senaste fyra åren. Den arbetstagare som uppfyller denna kvalifikation har tillgång till samma omställningsförmåner som en arbetstagare som uppnått sex års kvalifikationstid.

Dubbla underskrifter 

Anmälan till Trygghetsstiftelsen ska undertecknas både av arbetsgivaren och av arbetstagaren.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren:

a) se till att arbetstagaren får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och
b) skriftligen underrätta stiftelsen att arbetstagaren har delgivits uppsägning.

Underrättelsen ska vara undertecknad av arbetsgivaren och den berörda arbetstagaren och innehålla information om entledigandetidpunkt. Avtal om omställning, 2 kap. 4 §

Vid en tidsbegränsad anställning som löpt ut ska arbetsgivaren:

a) se till att arbetstagaren får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och
b) skriftligen underrätta stiftelsen att arbetstagarens anställning löper ut.

Underrättelsen ska vara undertecknad av arbetsgivaren och om möjligt berörd arbetstagare och den ska innehålla information om datum för arbetstagarens sista anställningsdag. Är underrättelsen inte undertecknad av arbetstagaren ska arbetsgivaren ange skälen för detta.Avtal om omställning, 3 kap. 3 §

Trygghetsavtalet gäller:

- För en arbetstagare som delgavs uppsägning på grund av arbetsbrist senast kl. 24.00 31 december 2014.
- För en arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löpte ut gäller att sista anställningsdag enligt anställningsavtalet var senast 31 december 2014.

Anmäl arbetstagare till trygghetsavtalet på blanketten Underrättelse till trygghetsavtalet den ligger under rubriken dokument.